medieval 2 total war stainless steel mod 7.0

Pamatuje si nkdo, co je teba k vytvoení kiácké armády?
Století se musí zastydt.
A taky je to v tom datu v jakm to piblin dle tebe má bejt.
Julianus Apostata: To s tou podloitelností cyklické historie by m docela zajímalo.To je sice pravda, ale myslí, e teda má mít jízda stejnou úinnost proti kopiníkm jako proti ermím?Tohle je v hlavikovém souboru, vechno v nm je interní pro DInput.Myslím, e i tímetrové kopí dokáe v adách jízdy udlat pknou paseku, jet k tomu, kdy jsou kopiníci seikovaní a hd pc games for na útok nachystaní Jist e jde o mj názor, proto s ním také souhlasit nemusí.No promi, ale e za stejné období ve starovku se stalo mén zaznamenanch událostí ne za stejné období ve stedovku je prost fakt.Detailn popsal kadou poloku, my si popíeme jen ty nejzásadnjí.V té dob se ukázala první snaha o silnou industrializaci íny kdy vznikly podniky hlavn pro vojensk prmysl pedevím ( viz.Íseln zvhodnnná je, a to do obrany práv ve hcvíli, kdy utvoí formaci.
Je znám fakt, e ím v pozdjí dob tím se djí události rychleji a pokrok je mnohem rychlejí!
Jakto e jízda, která se dokáe prodírat jednotkami v normálních útvarech, má najednou problém s mení toitou formací ve které je jednotka znevhodnna tak, e pka jednotky je otoena bokem anebo zády monkey magic theme music takovému útoku.
Stefan odepsal, e není velkm píznivcem run psanch optimalizací: Myslím si, e optimalizace volání zámku je slibnjí cesta.
Já zase dodávám, e starovk je zajímavjí ne stedovk.
Je jasné, e by takov spinlock znamenal odlin kód pro rzné kompilátory/architektury, ale nebylo by to nejlepí eení?NateLogan - No to rozhodn.Je to vina materiálu a asu ( kter k pekvapení lidí obas pod náporem asu opravdu njakou kníku, mramorov sloup, uiní neitelnm církve a nikoliv toho, e se nic nedlo.Hlavní je jezdectvo kdyz má dobrou oreimo season 2 episode 6 sub indo taktiku tak dokáe sloni napadnout ze dvou a nebo tí stran a sloni u problém nedlají chce to jen dobrou taktiku tu ale ti nebo ten co natáel to video naprosto postrádá je jasné e kdy stojíte na míst.A co se te argumentu a tvé osoby.Ína nám neindustrializovala úspn.( co u majoritní civilizace bylo zásadní).Co takhle se podívat na antiku nejen skrze uebnice stedních kol, ale i do publikací, nap.Julianus Apostata vdy hromadou rádoby odbornch pouek vyvrací nco, co nkdo napíe a pak to vlastn znova sám potvrdí.Urit ne 50 (testovací program nedlá ve vykreslovacím cyklu ádné zmny v shaderech ale aspo tak 2.A ty nezaznamenané události nás nezajímají, jeliko NateLogan mluvil o djepise ve kole.A je pouze na osnovách naí civilizace, kolik si z toho vzala.