game vo thu 4 mien phi

ang cn k trc.
Vi các th ánh c trng không ln vào âu c cùng h thng nhân vt có kh nng bin hình khá thú v, Bloody Roar 4 mang n cho ngi chi nhng tri nghim ht sc n tng.
Phiên bn u trng thú.0 vn gi ha ha có góc nhìn 3D hp l, tuy nhiên ngi chi s c tip cn vi nhng nhân vt c có ha c nâng cp lên rt nhiu, chi tit nhân vt nay ã c thit.Bn s hoàn toàn nhp vai vào nhân vt ca mình và chin u giành ly thng.Version: 1, 2, 3,.Tip ni s thành công ca Bloody Roar(BR) 3 trên PS2,BRXtreme trên h máy Nintendo gamecube cng ã thu hút quantum mechanics powell crasemann pdf rt nhiu fan hâm m và ã t c thành công ngoài mong.Tuy nhiên BRXtreme vn còn hn ch vì chi trên game cube.Tuy cùng l tng nhng Ganesha li không có thin cm ví nhng ngì astform ca Ganesha là voi và ông ta là ngì ánh mnh nht trog ban3 brxtre.Ganesha:áng l không nên k nhân vt này ây vì cha rõ ông ta có xut hin bên Bloody Roar 4 hay không nhng ây là 1 nhân vt khá mi và có 1 vai trò rt ln BrXtreme.Chi game òi hi bn cn tnh táo trong tng tình hung vì ch mt s sut nh là bn s phi tr giá bng c tính mng ca nhân vt trong game.Bloody Roar cho Android v i thôi.Nagi:Nhân vt mí nht ca Seri ông tin v nhân vt này cho n gi vn nm trong bóng ti thm chí cái tên Nagi tôi cng không dám bo m là nó úng, ch bit cô ta là ch ca gi nhìn khá Cool.U im na ca game là giao din ha tuyt p, y màu sc, các vòng chi phong phú và lôi cun, bn s phi hoàn thành 9 màn chi tr thành ngi chin thng cui cùng.
Nhc nn thì va hùng tráng va d di lôi cun ngì chi.
Ct truyn: Bloody Roar 4 s tip tc câu chuyn Kingdom of Xanthrope ca Brxtreo nhng s kin ã xy ra các phiên bn trc, vng quc ca ngi Z có kh nng b con ngì phát hin nên Cronos, hoàng t ca vng quc.
Mt im khá th v Bloody roar so vi các ta game khác ó, ngi dùng không cn làm quá nhiu vic cùng mt lúc, ch vi 1 s phím c bn trên bàn phím hoc tay cm, iu khin nhân vt tin lên hoc.
Bloody Roar 4 có h thng combo c thit k khá.LI KT: Bloody Roar 4 là 1 game áng chúng ta ch i,nht là vi nhng fan ca Fighting game vì nhng ci tin vt bc.Nhng ó cng là c im ca Hyper Beast: c n c,ngã v không ha: Các nhân vt ca, bloody Roar 4 trông khá ging BRXtre nhng không sc nét bng(Có l do BrXtre trên game cube còn Bloody Roar 4 trên Ps2 chng?).Cng.Tham gia và Game u trng, bn s phi hòa thân vào các nhân vt thi u vi nhng quái vt mang hình hài thú d nguy him.Tham gia vào Game u trng thú, bn s phi hòa thân vào các nhân vt thi u vi và có th bin thành quái vt mang nguy him.Ti game u trng thú và chi ngay không cn cài t giúp bn gii ta cng thng sau nhng gi hc, làm vic cng thng.