chuong trinh doc file pdf cho win 7

Nhng phiên bn sau này, nhà sn xut càng cung cp nhiu nhng tính nng mi cho Foxit Reader áp ng nhu cu phong phú ca ngi dùng.
Công c PDF-XChange Viewer: PDF-XChange Viewer h tr ngi dùng c mi file clash of clans hack tool for PDF vi tc nhanh chóng.
Hoc h tr to tp tin PDF t mt ngun bt k nào ó ri chia s ti mi ngi theo các phng thc khác nhau.
Tin ích này c ánh giá cao cùng vi nhng tin ích cùng chc nng nh Foxit Reader hay Adobe Reader.PDF Reader for Windows 7 bao gm nhiu tính nng hu ích b tr cho vic c các file PDF d dàng, bn có th phóng to/thu nh các trang vn bn, xoay trang, chc nng tìm kim các dòng vn bn, kéo.Phn mm Adobe Reader: Phn mm th 2 mà chúng tôi mun gii thiu ti bn là Adobe Reader.Ngi dùng cng có th cài t PDF Reader trên h iu hành cho qun tr viên: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Home Server.PDF Reader for Windows 7 cho phép bn m cùng lúc nhiu vn bn PDF khác nhau, các vn bn này c t trong các ca s Tab riêng bit giúp bn d dàng so sánh và c chúng.PDF Reader for Windows 7 có kh nng to mt slideshow bng cách thit lp li các thuc tính ca các file PDF, vô hiu hóa thanh công c, thanh menu c các vn bn trong ch toàn màn hình.Chúng ta có th s dng công c này m file PDF, in tp tin hoc ghi chú thích vào tài liu.Phn mm Foxit Reader: Foxit Reader là cái tên vô cùng quen thuc vi nhng ai thng xuyên phi làm vic vi tp tin PDF.Gi vn bn trc tip qua Email.
Và có th c c nhng tp tin nh dng PDF thì chúng ta cn n nhng phn mm chuyên dng c file PDF.
Cool PDF Reader min phí: Cool PDF Reader có dung lng khá nh so vi các phn mm c PDF bên trên.
Hãy th tham kho danh sách các phn mm c file PDF cho máy tính mà chúng tôi gii thiu.Adobe Reader phn nào c tha hng nhng công ngh tt nht giúp bn ngoài vic xem file PDF còn có th to mt khu bo v cho tp tin PDF ca mình.Windows 7 32-bit và, windows 7 64-bit.PDF Reader for Windows 7 là trình xem PDF dành cho h iu hành windows 7, ng thi có th in nhng tp tin Adobe PDF, chuyn i PDF sang các nh dng TXT, BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, EPS.Thao tác vi PDF Reader for Windows 7 nhanh hn, bn nn s dng các phím tt có trong PDF Reader for Windows 7, vic to ra các phím tt giúp ngi dùng rút ngn thi gian thao tác thay vì click vào tng option.C kim nh và cp bng bi Microsoft.Ngi dùng có th thêm ch, ghi chú vào trong tp tin d dàng.